# مقاله_منتخب_در_شانزدهمین_کنفرانس_آسیایی_پارکهای_عل